Spektrális dokumentummodell

A spektrális szövegbányászat lényege abban rejlik, hogy a korpusz vektortérbeli reprezentációja helyett a teljes korpuszt áttranszformáljuk az ún. frekvencia tartományba, ahol a jelfeldolgozásból ismert diszkrét Fourier- (DFT) vagy diszkrét koszinusz- (DCT), illetve más hasonló transzformációval történik a szöveges dokumentumok további feldolgozása (Park et al, 2002). A szövegbányászat területén történő első megjelenése az ún. Fourier tartománybeli értékelés (Fourier domain scoring, FDS) módszerének ismertetésével kezdődött (Park, 2003). A vektortérmodell ismertetésénél kitértünk a modell hiányosságaira — ilyen pl. a dokumentumbeli pozícióra vonatkozó információ elvesztése. A vektortérmodell pontatlansága ellenére sikeresen és főleg hatékonyan alkalmazható a legtöbb szövegbányászati problémánál, folynak ugyanakkor kutatások olyan modellek megalkotására, amelyek kiküszöbölik a modell hátrányait, míg hatékonyságban összemérhető vagy jobb eredményt mutatnak annál. Ez a szakasz az egyik alternatív modellt, a spektrális szövegbányászatot ismerteti.

A jelenleg elterjedt információ-visszakereső algoritmusok számos hátrányával találjuk magunkat szemben, amikor szöveges információkeresési tevékenységünk során klasszikus keresőrendszerek (pl. Google) használatával olyan találatokat kapunk, amelyek nagyrésze számunkra teljesen irreleváns. Ennek legfőbb oka, hogy a jelenleg elterjedt keresőrendszerek kizárólag a keresőszavak dokumentumokban történő előfordulási gyakoriságát veszik figyelembe. A keresőszavak gyakorisági rangsorolását általában a tf-idf (ld. a könyv 36. oldalán) találati rangsoroló algoritmus segítségével végzik a klasszikus szövegbányászati és információkinyerési rendszerekben. Ezzel szemben az információ-visszakeresés egyik viszonylag új (2003) szövegbányászati megközelítése a spektrális elvű információkinyerés, amely képes felülmúlni a klasszikus módszerek hatékonyságát, ezáltal az információkeresést végző személy számára nagyobb relevanciahányadú találati listát állít előugyanazon dokumentumkorpusz felett.

A spektrális információkinyerés lényege abban rejlik, hogy a találati eredmények rangsorolásánál az algoritmus nem csak a keresőszavak gyakorisági értékeit veszi figyelembe, hanem azok dokumentumbeli pozícióit is. A spektrális szövegbányászat során a dokumentumkorpuszt nem a gyakorisági értékekre épülő szó-dokumentum mátrix formában reprezentált vektortérben elemezzük, hanem hullámtérben. A szövegmodellezés vektortérszerű ábrázolása a hagyományos esetben elveszíti a szövegek szintaktikai információit, hiszen nem veszi figyelembe a szavak egymáshoz képesti elhelyezkedését. A szavak szövegeken belüli pozícióját megragadni képes spektrális szövegbányászati modell már jóval összetettebb matematikai formalizmust igényel, azonban megtartja a szavak pozíciójából eredő információtartalmat, amelynek hasznosításával esetenként jobb találati lista kapható.

A spektrális reprezentáció alapja egy tenzor, amely ebben az esetben az egyes térbeli helyekhez rendelt egyedi és egymástól független vektorterek összességeként képzelhető el. A kifejezések szövegen belüli térbeli ábrázolása új, statisztikai információkat rejt magában, ha elvégzünk egy frekvenciatartományba képező transzformációt. A dokumentumok spektrális térbe történő transzformációjának alapja az ún. szószignálok (term signal) képzése. Egy szószignál azt mutatja meg, hogy az adott szó a teljes korpuszban mely pozíciókon fordul elő. Ez gyakorlatilag egy bináris vektor, amely ott tartalmaz 1-eseket, ahol az adott szó előfordul, egyébként 0 értéket vesz fel. A vektor hossza megegyezik a dokumentumkorpusz összes szavainak számával. A szószignált az 1. ábrán látható példa szemlélteti. A szignálok azt jelzik, hogy a kiterített korpusz mely pozíciójánál szerepel a vizsgált szó (Park, 2003).


PIC
1. ábra. Példa szószignálra


A dokumentumkorpusz reprezentációjának hullámtartományba történő transzformációja legtöbbször Fourier-, wavelet- vagy diszkrét koszinusz-transzformációval (vagy ezek módosított verzióival) történik. Ezen transzformációk alkalmazásával az egyes szavak pontos pozícióit tartalmazó információ megmarad. A transzformáció során az egyes szószignálok transzformációjára kerül sor az éppen alkalmazott transzformációs módszerrel, így alakítva azokat matematikai értelemben vett hullámmá.

Megvalósíthatósági szempontból a Fourier-transzformáció (ill. annak változatai, pl. gyors Fourier-transzformáció) alkalmazása a legcélszerűbb, mert megfelelő algoritmusokkal a módszer jól skálázható, nagy adatbázisokon is hatékonyan alkalmazható. A frekvenciatartományban a kifejezések és a dokumentumok közötti kapcsolatot már fázis- és amplitúdóértékek is jellemzik. Ezekre a jellemzőkre épül az információkeresés spektrális változata, a Fourier-tartománybeli értékelés (Park et al, 2002; Park, 2003).

A spektrális transzformáció során kapott hullámtér-reprezentáció felett ezt követően sor kerülhet az információkinyerési feladatok elvégzésére. Adott keresőszavak esetén a megfelelő szószignálok uniójaként képzett ún. lekérdezésszignált (query signal) kapunk, amely szintén egy bináris vektor lesz csakúgy, mint az egyszerű szószignálok. A lekérdezési vektor mentén (ahol a lekérdezési vektor 1-et vesz fel értékül) a hullámtérbeli dokumentummátrix oszlopainak összegzése után jutunk el az egyes dokumentumok adott lekérdezésre vonatkozó számszerű ranglistájához. Ezzel a módszerrel tulajdonképpen hullámok interferenciáját vizsgáljuk. Ahol a lekérdezési vektor hulláma és a korpusz hullámai azonos fázisban vannak, ott találjuk a lekérdezés szempontjából legrelevánsabb információt (Vázsonyi, 2005).

A spektrális információkinyerés pontos folyamatát az alábbi lépések szemléltetik.

A szószignálok generálása minden szó esetében egy bináris egydimenziós vektort eredményez. A bináris szószignálvektor hossza annyi lesz, ahány szót tartalmaz a teljes korpusz egészében, tehát egy szó mindannyiszor számít, ahányszor előfordul. Tegyük fel, hogy a teljes korpusz mindössze ennyi: A vándorló bálna a bálnák egy speciális fajtája, amely a többi bálnával ellentétben nagyobb távolságokat tesz meg az év során a főbb óceáni áramlatok mentén. Ez a korpusz a stopszószűrés és a szótövezés után az alábbiak szerint módosul: vándorol bálna bálna speciális fajta bálna ellentét nagy távolság tesz év fő óceán áramlat mentén. Ekkor a bálna szó szignálja az alábbi lesz: [011001000000000] .

A következő lépés a szószignálok binekbe rendezése (ld. a 2. ábrát), amelynek elsődleges célja a komplexitás csökkentése. A felső két szignál a vándorló és a bálna szavak előfordulását jelzi a teljes korpuszban, amelynek kiterített formáját a vízszintes vonal szemlélteti.


PIC
2. ábra. Binekbe rendezés


A binekbe rendezés során nem gyakorisági értékek alapján képzett vektorokként reprezentáljuk az adott dokumentumokat, hanem binek összességeként, ahol a binek adott számú szót tartalmaznak. Ha egy binben B darab szót tárolunk, és egy adott dokumentum W számú szót tartalmaz, akkor ez a dokumentum WB- darab bint fog tartalmazni. A 2. ábra példáján a vándorló szó a binekbe sorolás után a következő vektort eredményezi: [10020200] , a bálna pedig ennek mintájára a [11000200] vektort B= 8 paraméter mellett. Ezeket a vektorokat szóvektoroknak nevezzük (word vectors).

Ezt követően készítjük el az invertált indexet. A vektortérmodell mintájára jelen esetben is az invertált index a szóvektorok gyors visszakeresésére szolgál. Mivel a spektrális modellben nem az egyes szavaknak a dokumentumokban való előfordulását tároljuk, hanem a dokumentumok számánál nagyobb számú binekben való előfordulásait, így az invertált index tárolása a vektortérmodellhez képest nagyobb tárhelyigénnyel jár. A tárolás struktúrája az n,〈b1,f1〉〈b2,f2〉...〈bn,fn〉 formát ölti, ahol n a binek száma, b jelzi az aktuális bin számát, f pedig az adott binben az adott szó előfordulási gyakoriságát. Ez a fajta tárolás az ún. helyzeti teret reprezentálja.


0.1. táblázat. Invertált index

bin1 bin2 ⋅⋅⋅ binn

t
 1 〈b ,f 〉
 1 1 〈b ,f 〉
 2 1 ... 〈b ,f 〉
 n 1

t2 〈b1,f2〉 〈b2,f2〉 ... 〈bn,f2〉

⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅ .
.. ⋅⋅⋅

tN 〈b1,fN〉 〈b2,fN〉 ... 〈bn,fN〉


A már ismertetett hasonlósági metrikák (pl. koszinusz) hatékonysága és reprezentációs képessége nagymértékben növelhető, ha előtte valamilyen alkalmas súlyozást hajtunk végre a reprezentációs mátrixon, differenciálva ezzel a szöveg szavait aszerint, hogy milyen módon oszlanak el a korpuszban. A spektrális információvisszakeresés szakirodalmában az alábbi formulákkal is találkozhatunk, ahol a felső képlet a dokumentumok, míg az alsó a lekérdező sztring súlyozására használható hatékonyan.

     1+ lnfd,t  sWd
wd(fd,t)= -(1--s)- + av-----
           d∈DWdm
wq(dd,t)=(1 + lnfq,t)⋅ln(1+ f--),
             ft

ahol wd és wq rendre a dokumentum, illetve a lekérdező sztring súlya, fd,t és fq,t a t szó előfordulási gyakorisága a dokumentumban, illetve a keresőkifejezésben, s ∈[0,1] a meredekségi faktor (slope factor), Wd és avd ∈ DWd a dokumentum, illetve az átlagos dokumentum vektornorma, ft a t szót tartalmazó dokumentumok száma, fm pedig az ft értékek maximuma. A dokumentumok súlyozása azt a célt szolgálja, hogy csökkentsük egy adott szó egy adott dokumentumban történő többszöri előfordulásának, illetve a dokumentumméretből adódó különbözőségek torzító hatásait. A lekérdezővektor súlyozásával pedig egyrészt el tudjuk érni, hogy egy adott szó lekérdező sztringben történő többszöri előfordulásából, illetve a lekérdező sztringben lévő stopszó jellegű, gyakori szavak dokumentum rangsorolási hatásaiból eredő torzító tényezőket kiiktassuk. A spektrális szövegbányászatban ennek kiemelt szerepe van, mert ezt alkalmazva a későbbi Fourier-frekvenciatartománybeli értékeléssel erre építve még jobban növelhető a találati relevancia értéke. Amennyiben a spektrális reprezentációban binekre osztást is alkalmazunk a komplexitás csökkentésére, akkor a súlyozást ezekre a binekre végezzük el a dokumentumvektor helyett az alábbi módon, ahol fd,t,b a t szó előfordulási gyakorisága a d dokumentum b binjében.

      1+ ln(fd,t,b)  sWd
wd(fd,t,b) = --(1--s)---+ av-----
             d∈DWd

A következő lépés a frekvenciatartományba történő transzformáció. Ezt a fajta transzformálást a mérnöki tudományokban széleskörben használják. Célja, hogy egy jel összetevőit egymástól lineárisan független szinuszoid összetevőkre bontsa. A Fourier-transzformáció alkalmazásával (diszkrét esetben a diszkrét Fourier-transzformáció) képlete szerint történik a frekvenciatartományba történő transzformáció az alábbi képlet szerint.

    β- 1
ν  =  ω  e-i2ΠBβb
 d,t,β  Xb=0 d,t,b

Spektrális szövegbányászati alkalmazások esetében a súlyozott szószignálok lesznek a transzformálandó szignálok, ahol a szignál elemei az ω
 d,t,b értékek, ahol b ∈ {0,1,...,B- 1} . Mivel minden νd,t,b érték az ωd,t szószignál projekciója egy β frekvenciájú szinuszoid hullámmá, így νd,t az adott szószignál spektruma. A spektrális komponens β∈ {0,1,...,B - 1} . A fentiekből adódóan a diszkrét Fourier traszformáció az eredeti idő vagy helyzeti tartományból a jeleket frekvenciatartományba transzformálja át.

Amint láthatóvá válik egy jel spektruma, képesek vagyunk azonosítani a legfőbb frekvenciakomponenseket, amik a legjobban meghatározzák a jel alakját. A DCT tehát a következő megfeleltetést hajtja végre szövegbányászati alkalmazásokban.

{ωd,t,b}= ⇒ {νd,t,b}= {Hd,t,bexp(iϕd,t,b)},

ahol ω
 d,t,b a t szó súlya a d dokumentum b binjében, ν
 d,t,b a t szó b -edik frekvenciakomponese a d dokumentumban, H
 d,t,b és ϕ
 d,t,b az amplitúdó és fázis valós értékkészletű tényezője a νd,t,b frekvenciatényezőnek, i pedig a komplex képzetes egység.

A Nyquist–Shannon mintavételi elmélet szerint a legnagyobb fellelhető frekvenciakomponens egy valós értékkészletű jelben a mintavételezési szint fele. Ebből következik, hogy ha B számú bint választottunk a szószignál esetében, akkor elegendő a frekvenciakomponenseket csak 0 és B
 2 között vizsgálni. A helyzeti információt tároló szó bineken végrehajtott DCT vagy egyéb hullámtérbe irányuló transzformáció segítségével képesek vagyunk érzékelni, hogy az adott szó milyen formában van jelen a dokumentumkorpusz egészében, azon — mint jel — hogyan vonul keresztül.

Minden frekvenciakomponens amplitúdó- és fázisértékeket tartalmaz, amelyek úgy értelmezhetőek, mint a komponens hatása és az eltolódása. A hatás (amplitúdó) a szószignál alakjáról informál bennünket. Amennyiben egy kisebb frekvenciakomponens amplitúdója nagy a többi komponenshez képest, akkor a szó csoportosan fordul elő a dokumentumkorpusz kevés számú helyén. Amennyiben egy nagy frekvenciakomponens amplitúdója nagy a többi komponenshez képest, akkor a szó által alkotott klaszterek elszórva végig előfordulnak a dokumentumban.

Az eltolódás (fázis) a szó pozícióját jelzi a dokumentumkorpusz egészén, és radiánban adja meg annak értékét. Az eltolódás akkor válik igazán hasznossá, amikor két szószignált hasonlítunk össze. Ekkor, ha a két szó egy fázisban van, arra következtethetünk, hogy a két szó általában egymással együtt fordul elő. Ha több szó fázisa esik egybe, akkor az arra utal, hogy a szavak előfordulásai egymással összefüggenek. Amennyiben két szó fázisa általában nem esik egybe, akkor előfordulnak ugyan a dokumentumban, de jellemzően nem egymás közelében.

Amennyiben a fenti vándorló bálnák példával élünk, akkor látható, hogy a szavak a nulladik és az ötödik binben együtt fordulnak elő. Ha a transzformáló algoritmust a szószignálokra alkalmazzuk, akkor a spektrális komponensek amplitúdó- és fázisvizsgálatával kimutathatjuk, hogy hol fordulnak elő együtt. Amennyiben az első szó egy c komponense hasonló fázist mutat a másik szó c komponensével, akkor ezek a komponensek azonos fázisban vannak, és ez arra utal, hogy a két szó együttesen fordul elő a spektrum azon régiójában. Ez az eset áll fent a nulladik, harmadik és negyedik binek esetében, ha a fenti példában összehasonlítjuk a vándorló és bálnák szavak szószignáljait. Ha az említett komponensek amplitúdója nagy a többi komponenshez képest, akkor ez azt jelenti, hogy ezek a frekvenciakomponensek a szószignálok fő komponensei. Ebben az esetben ez az adott dokumentum relevánsnak tekinthető a lekérdezésre nézve. A leírtakat szemlélteti a 3. ábra.


PIC
3. ábra. Frekvenciatartománybeli összehasonlítás


A spektrális modell megalkotásában a következő lépés a szóspektrumok kombinálása. Amint végrehajtottuk a frekvenciatartományba (hullámtérbe) történő transzformációt a B hosszúságú vektorokon, ΞBΠ
 2 + 1 darab független komplex számot kapunk minden szóra. Ezeket a vektorokat szóspektrumoknak nevezzük. A spektrális modell szerint ahhoz, hogy egy dokumentum releváns legyen egy lekérdezésre nézve, a dokumentumnak nagy amplitútóértékkel kell rendelkeznie, és a vonatkozó fázisok egy fázisban kell lenniüka lekérdező sztring minden szavával. Ennek értelmében az amplitúdó és a fázis vizsgálatával külön kell foglalkoznunk.

A spektrumok kombinálásával megkaphatjuk az amplitúdó- (Hd,b) és fázis- (ϕd,b) pontossági értékeket a d dokumentum minden egyes b binjére (Park, 2003).

A spektrális szövegbányászat számos kihívás előtt áll, elsősorban a módszer számításigényét illetően. Alapvetően két lehetőség van, amelyek során a tárhelyszükséglet, illetve a keresési idő között kell kompromisszumot kötnünk. Lehetőség van a teljes dokumentumkorpusz minden term-szignáljának előzetes transzformációjára, ezzel elkerülhetjük, hogy a számításigényes hullámtranszformációt futásidőben végezzük el. Ekkor a módszer tárhelyigénye lesz nagyobb. Amennyiben a hullámtérbe történő transzformációkat futásidőben végezzük, akkor a módszer tárhelyigénye kisebb lesz, futáside azonban meghosszabbodik. A legígéretesebbnek a kompakt dokumentum reprezentálási módszerek alkalmazása tűnik, amely során a dokumentumkorpuszt olyan módon reprezentáljuk (pl. véges állapotú automatában), amely hatékonyan támogatja a futásidejű transzformációt (Vázsonyi, 2005).

Forrás:

L. A. F. Park. Spectral Based Information Retrieval. PhD thesis, The University of Melbourne, 2003.

L. A. F. Park, M. Palaniswami, and R. Kotagiri. Internet document filtering using fourier domain scoring. In Proc. of PKDD-01, 5th European Conf. on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, pages 362–373, 2001.

L. A. F. Park, M. Palaniswami, and K. Ramamohanarao. A novel web text mining method using the discrete cosine transform. In Proc. of PKDD-02, 6th European Conf. on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, pages 385–396. Springer, 2002.

M. Vázsonyi. A szövegbányászat új irányzata: spektrális szövegbányászat. In Adatbányászati alkalmazások perspektívái konferencia, Veszprém, 2005.