A Porter-szótövező

Az algoritmus részletes bemutatásához szükség van néhány definícióra (Porter, 1980). Mássalhangzó minden olyan betű, amely nem A, E, I, O, U, illetve mássalhangzó utáni Y (ebben a részben a szóalakokat, illetve azok részeit nagybetűvel írjuk). A toy szóban a T és az Y is mássalhangzó, a syzygy-ben S, Z és G a mássalhangzó. Ha egy betű nem mássalhangzó, akkor magánhangzó. A mássalhangzókat c -vel (consonant), a magánhangzókat v -vel (vowel) jelöljük. A mássalhangzók, illetve magánhangzók nem üres sorozatát rendre C , illetve V jelöli, azaz reguláris kifejezéssel   +
C = c , és   +
V = v . Evvel a jelölésmóddal minden szó az alábbi négy alak egyikét veheti fel:

CV CV ...V,  CV CV ...C,  VCV C ...C,  V CV C...V,

illetve ha [X] -szel jelöljük az X opcionális előfordulását, akkor ez egyszerűsíthető a

[C]VCV C...[V ],  ill. [C](VC)m ...[V ]

alakokra, ahol a második kifejezésben az m≥ 0 kitevő a (VC) sorozat ismétlődésének számát jelzi.

Nézzünk néhány példát m különböző értékeire:

m = 0 be, a, free
m = 1 this, trouble, eat
m = 2 lines, capote, eaten

Ahogy azt a könyvben is megadtuk, az átírószabályok alakja

(feltétel) S1 → S2.

A feltétel az S1 -től megfosztott szótő m értékére vonatkozó feltételen kívül az alábbi típusú megszorításokat tartalmazhatja:

A feltétel logikai operátorokat is tartalmazhat.

Az algoritmus öt fő lépésből áll. Az egyes lépéseken belül, ha egy szóalak több átírószabályra is illeszkedik, akkor az kerül végrehajtásra, amelyik a leghosszabban illeszkedik a szóalakra.

Az első lépés több részlépésből áll, amelyek a többes szám és a melléknévi igenevek jelének a levágását végzik. Az 1a. lépésben a többes szám jelének feldolgozása és újrakódolása történik. Az 1b. lépésben a múlt (-D) és jelen idejű melléknévi igenév (-ING) képzője kerül lemetszésre.

1a. lépés
   
1.SSES → SS caresses → caress
2.IES → I ponies → poni, ties → ti
3.SS → SS caress → caress
4.S → cats → cat
   
1b. lépés
   
5.(m >0) EED → EEfeed → feed, agreed → agree
6.(*v*) ED → plastered → plaster, bled → bled
7.(*v*) ING → motoring → motor, sing → sing

A következő lépést akkor kell végrehajtani, ha a 6. vagy a 7. szabályt sikeresen alkalmaztuk. Ezek a szabályok az 1b. lépés után megmaradt szóalakvégek újrakódolását végzik el, amire azért van szükség, hogy a későbbi szabályokat uniform módon alkalmazhassuk. Végül az 1. lépés utolsó eleme (1c) a szóvégi Y-t írja át I-re, ha van a szóalakban másik magánhangzó.

1b’. lépés
   
8.AT → ATE conflat(ed) → conflate
9.BL → BLE troubl(ed) → trouble
10.IZ → IZE siz(ed) → size
11.(*d∧ ¬(*L∨ *S ∨ *Z)) → egybetűsrehopp(ing) → hop, tann(ed) → tan, fall(ing) → fall, hiss(ing) → hiss, fizz(ed)       → fizz
12.(m =1 ∧*o) → E fail(ing) → fail, fil(ing) → file
   
1c. lépés
   
13.( *v*) Y → I happy → happi, sky → sky

A 2. lépés a dupla képzők második tagját vágja le. Az utolsó előtti karakter indexelése alapján a lépés hatékonyan megvalósítható. Hasonló indexelő technika alkalmazható a következő lépések során is (ld. még a könyv 2.2. ábráját).

2. lépés
   
14.(m > 0) ATIONAL → ATE relational → relate
15.(m > 0) TIONAL → TION conditional → condition, rational → rational
16.(m > 0) ENCI → ENCE valenci → valence
17.(m > 0) ANCI → ANCE hesitanci → hesitance
18.(m > 0) IZER → IZE digitizer → digitize
19.(m > 0) ABLI → ABLE conformabli → conformable
20.(m > 0) ALLI → AL radicalli → radical
21.(m > 0) ENTLI → ENT differentli → different
22.(m > 0) ELI → E vileli → vile
23.(m > 0) OUSLI → OUS analogousli → analogous
24.(m > 0) IZATION → IZE vietnamization → vietnamize
25.(m > 0) ATION → ATE predication → predicate
26.(m > 0) ATOR → ATE operator → operate
27.(m > 0) ALISM → AL feudalism → feudal
28.(m > 0) IVENESS → IVE decisiveness → decisive
29.(m > 0) FULNESS → FUL hopefulness → hopeful
30.(m > 0) OUSNESS → OUScallousness → callous
31.(m > 0) ALITI → AL formaliti → formal
32.(m > 0) IVITI → IVE sensitiviti → sensitive
33.(m > 0) BILITI → BLE sensibiliti → sensible

A 3. és 4. lépésben különböző képzők levágását végzi az algoritmus. A különbség a szóalak m értékére vonatkozó feltételben és az implementálásnál alkalmazandó karakter vizsgálatában van: a 3. lépésben az utolsó, míg a 4. lépésben az utolsó előtti karakter szerint kell elágazni.

3. lépés
   
34.(m > 0) ICATE → IC triplicate → triplic
35.(m > 0) ATIVE → formative → form
36.(m > 0) ALIZE → AL formalize → formal
37.(m > 0) ICITI → IC electriciti → electric
38.(m > 0) ICAL → IC electrical → electric
39.(m > 0) FUL → hopeful → hope
40.(m > 0) NESS → goodness → good
   
4. lépés
   
41.(m > 1) AL → revival → reviv
42.(m > 1) ANCE → allowance → allow
43.(m > 1) ENCE → inference → infer
44.(m > 1) ER → airliner → airlin
45.(m > 1) IC → gyroscopic → gyroscop
46.(m > 1) ABLE → adjustable → adjust
47.(m > 1) IBLE → defensible → defens
48.(m > 1) ANT → irritant → irrit
49.(m > 1) EMENT → replacement → replac
50.(m > 1) MENT → adjustment → adjust
51.(m > 1) ENT → dependent → depend
52.(m > 1∧ (*S ∨ *T)) ION→ adoption → adopt
53.(m > 1) OU → homologou → homolog
54.(m > 1) ISM → communism → commun
55.(m > 1) ATE → activate → activ
56.(m > 1) ITI → angulariti → angular
57.(m > 1) OUS → homologous → homolog
58.(m > 1) IVE → effective → effect
59.(m > 1) IZE → bowdlerize → bowdler

Az utolsó lépésben csak az eredmények egységesítését végzi a módszer, a szóvégi E levágásával, illetve a kettős LL rövidítésével.

5a) lépés
   
60.(m > 1) E → probate → probat, rate → rate
61.(m = 1∧ ¬*o) E → cease → ceas
   
5b) lépés
   
62.(m > 1∧ *d ∧*L)→ egybetűsrecontroll → control, roll → roll

PÉLDA. Nézzük meg először, hogyan működik az algoritmus a generalizations szó esetén. Az alábbiakban a nyilakon feltüntettük az alkalmazott szabályok számát.

generalizations 1a.lépés
--4-.sz-a-b-á→ly generalization  2.lépés
--24.-s-z-a-bá→ly generalize 3.lépés
------ →
36.szabály general 4.lépés
------→
41.szabály gener

A következő példán az oscillators szó szótövezését követhetjük végig.

oscillators 1a.lépés
--- ---→
4.szabály oscillator  2.lépés
--- ---→
 26.szabály oscillate  4.lépés
-- ----→
 55.szabály oscill -5-.-lé-p-é-s→
62.szabály oscil

A Porter-szótövező egy implementációja online kipróbálható ezen a honlapon.

Forrás:

M. F. Porter. An algorithm for suffix stripping. Program, 14(3):130–137, 1980.

M. F. Porter. Snowball: A language for stemming algorithms, 2001.